Barion Pixel
 1. Általános tudnivalók
  A Controllerbooks.hu tulajdonosa, a Collective Art Kft. („Adatkezelő”) különös figyelmet fordít az Ön („Érintett”) személyes adatainak védelmére. Az adatkezelés mindenkor a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és –kezelési elveket, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el, illetve hogy tájékoztassa az Érintettet ezekről. Jelen Adatvédelmi tájékoztató kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”) szóló rendelkezéseit.
 2. Fogalommeghatározások
  Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, – különösen a személy neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – illetve az adatból levonható, a személyre vonatkozó következtetés.Adatkezelő: Collective Art Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Veres P. u. 13.)Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végezteti.Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összesége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyi azonosításra alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 3. A kezelt személyes adatok köre
  Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket az Érintett önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve az adatfelhasználáshoz kifejezetten hozzájárul. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk, az adatokat pedig a lehető legbiztonságosabban tároljuk.A www.controllerbooks.hu-t meglátogató Érintettről a technikai sajátosságoknak megfelelően adatok jutnak az Adatkezelő birtokába. A böngészés során az Érintett IP-címe és böngészőjének típusa kerül naplózásra. Személyes adatok felhasználására nem kerül sor, az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Ezen adatokból a rendszer automatikus statisztikai adatokat generál, melyeket az Adatkezelő kizárólag a weboldallal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztésére használ fel. A Controllerbooks.hu weboldala kizárólag a Controllerbooks.hu weboldalán történő böngészést képes feltérképezni, így az Érintett más oldalakon való mozgását nem képes, és nem is akarja megfigyelni. A fenti adatokat az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatásának igénybevételével figyeli meg. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacyAz Adatkezelő a weboldalán ú.n. sütiket (cookie-kat) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják a weboldalt. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Érintett számítógépén, és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. Az Érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találatók az egyes webböngészők súgóján keresztül. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.Az Adatkezelő weben keresztül történő megrendelés során olyan szolgáltatást nyújt, melynek keretében szükséges az Érintett személyes adatainak megismerése is: az Érintett neve, e-mailcíme, szállítási címe, számlázási neve és címe (amennyiben eltér a szállítási névtől és címtől), illetve esetenként telefonszáma és a célország. Amennyiben az Érintett megrendelése leadásakor hozzájárul, a későbbiekben lehetősége van értesítő e-mailt kapni a Controllerbooks.hu könyvsorozatának frissen megjelenő köteteiről. Ebben az esetben az Érintett neve és e-mailcíme szükséges az értesítés teljesítéséhez.
 4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama
  Az adatkezelésre a www.controllerbooks.hu internetes oldalon megrendelést leadó Érintetteknek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatok Adatkezelő általi kezeléséhez.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel megadott elérhetőségén megkeresse, továbbá a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.Az adatkezelés célja a www.controllerbooks.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, elsősorban a megrendelések teljesítése, illetve az Érintett tájékoztatása a megrendeléssel kapcsolatos információkról e-mailben vagy telefonon, további hozzájárulás esetén pedig az éppen megjelenő kiadványokról küldött értesítés. Utóbbi esetben természetesen az Adatkezelő biztosítja az értesítésről való leiratkozás lehetőségét az értesítőben található leiratkozólinken, vagy e-mailben az info@collectiveart.hu e-mailcímen. Ezen igény e-mailben történő beérkezését követően az adatokat azonnal töröljük.Megrendelés esetén az adatkezelés időtartama az Érintett által leadott megrendelés teljesítéséig tart, az Érintett személyes adatait ezt követően azonnal töröljük, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A személyes adatokat az Adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az Adatkezelő az Érintett által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.
 5. Alkalmazott adatvédelmi irányelvek
  Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, a feltétlenül szükséges ideig és kizárólag célhoz kötötten használja fel, ezenkívül vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az „Infotv.” rendelkezéseinek és a jelen tájékoztatójában rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és harmadik félnek azokat át nem adja. Kivételt képez a megrendelések teljesítéséhez szükséges személyes adatok átadása a csomagok szállításáért felelős partnereknek. A partnerek az adatvédelmi előírások tiszteletben tartása mellett a fent említett személyes adatokat kizárólag a cél érdekében használják, a cél teljesülését követően kötelesek azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adják. Illetve kivételt képez bizonyos esetekben a hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt.Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Érintettel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja, illetve kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezeti intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 6. Rendelkezés személyes adatokkal
  A rögzített adatokat az Adatkezelő törli az adatbázisból, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására vagy feldolgozására a jövőre nézve.A személyes adatokban bekövetkezett változás okából következő módosítási, illetve a személyes adatok törlése iránti igény esetén, illetve ha a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, az Érintett az Adatkezelő székhelyére (Collective Art Kft., 1053 Budapest, Veres P. u. 13.) címzett, ajánlott levélben vagy e-mailben (info@collectiveart.hu) fordulhat az Adatkezelőhöz.
 7. Adattovábbítás lehetősége
  A megrendelést leadó Érintettek hozzájárulásával, a megrendelés teljesítésének céljából a megadott személyes adatokat a következők kezelhetik, az Adatkezelő által is alkalmazott adatvédelmi irányelvek tiszteletben tartásával:Magyar Posta Zrt.
  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.Foxpost Zrt.
  Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.Amennyiben az Érintett személyes adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, akkor azokat az Adatkezelő törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a látogató hozzájárulását meghaladva nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adja tovább az adatokat az Érintett hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendeli. Az ilyen adattovábbításból, illetve a ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, annak jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok fajtájának meghatározását, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá tesz, így a látogató bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárol, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás.

  Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) adatai:

  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

 8. Az Érintett jogai, jogorvoslat
  Az Érintett bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve törlését.Az Érintett kérésére az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, székhelyének címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kaphatták meg az adatokat.Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, illetve tiltakozhat, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény teszi lehetővé. Az Adatkezelő – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az „Infotv.”, valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@collectiveart.hu címen.
 9. Vegyes rendelkezések
  Az Adatkezelő fenntartja a jelen Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatásához való jogát, különösen akkor, ha azt jogszabály teszi kötelezővé, vagy a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások köre bővül. Mindez nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.Az Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására vonatkozó tájékoztatást a honlapon legalább 7 nappal korábban közzéteszi.

Könyveink